MỤC TIÊU

  • Nâng cao trình độ chuyên môn.
  • Trau dồi tính sang tạo trong thiết kế và chế tạo.
  • Đặt lợi ích của khách hàng làm đầu.
  • Trở thành Công Ty hàng đầu lĩnh vực thủy lực.

SỨ MẠNG

  • Tạo ra môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, thử thách  để thu hút nhân tài và phát triển bền vững.
  • Đảm bảo ổn định chất lượng, luôn cải tiến sản phẩm cho hiệu quả cao nhất.