• CON NGƯỜI VP TECH: "CHÍNH TRỰC - HIỆU QUẢ - CHUYÊN NGHIỆP".

Đây là ba đức tính không thể thiếu của mỗi thành viên VP TECH.

Chính trực là sự liêm chính và ngay thẳng.

Hiệu quả là kết quả cụ thể đã đạt được.

Chuyên nghiệp là tập trung cải tiến công việc chuyên môn ngày một tốt hơn.

 

  • CHẤT LƯỢNG TỐT:

Tất cả dịch vụ và sản phẩm đến tay khách hàng đều phải đạt được chất lượng tốt.

 

  • PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG:

Đảm bảo mọi kế hoạch kinh doanh phải dựa trên hiệu quả lâu dài, có kết quả tốt, trong vòng kiểm soát và không đi ngược lại lợi ích của cộng đồng.